Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

General Papers

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) INTERAKTIF BERBASIS SOFTWARE ISPRING PADA MATERI LARUTAN PENYANGGA PDF
Hayatun Nufus, Ibnu Khaldun, Muhammad Nazar
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP PDF
Kasmiana Kasmiana
PENGARUH PEMBELAJARAN STEM TERHADAP PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN IPA PDF
Niswatul Khaira